+38267/421-833   [email protected]

 Radoja Dakica 11A, City kvart,Podgorica   24/7

Ugovor o zakupu – Primer

Na osnovu člana 595. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list Crne Gore”, br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011) dana 09.02.2019. godine u Podgorici, zaključuje se sledeći

 

UGOVOR O ZAKUPU

 

Između:

 

___________ iz Podgorice sa matičnim brojem ______________ (u daljem tekstu Zakupodavac)

 

___________ iz Italije sa pasošem broj ________________ (u daljem tekstu Zakupac)

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izdavanje u zakup nepokretnosti dvosobnog stana, u vlasništvu Zakupodavca, upisanog u listu nepokretnosti br.____, KO Podgorica I, PD 26, površine 85 m2, koji se nalazi na adresi: ____________, sprat 3. (u daljem tekstu Stan)

 

Član 2.

Stan će se koristiti za potrebe stanovanja i izdaje se namješten.

 

Član 3.

Sastavni dio ovog Ugovora čine i fotografije nepokretnosti, sačinjene na dan primopredaje predmetne nepokretnosti Zakupcu, u kojem će biti jasno slikan inventar i stanje nepokretnosti u slučaju potrebe.

Slike će služiti kao garancija postojanja i stanja predatih stvari Zakupcu, kao i čitavog stana, i na osnovu istih će se izvršiti primopredaja Zakupodavcu po prestanku važenja ovog ugovora.

 

TRAJANJE UGOVORA I FINANSIJSKE ODREDBE

 

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od godinu dana, sa mogućnošću produžavanja i počinje teći dana 15.02.2020. godine.

Zakupac se obavezuje da će najkasnije 30 dana prije isteka perioda zakupa pismenim putem obavijestiti Zakupodavca o eventualnoj namjeri da produži trajanje zakupa, u kom slučaju će Zakupodavac odlučiti da li će pristupiti pregovorima sa Zakupcem i pod kojim uslovima bi zakup bio produžen.

Ukoliko Zakupac u roku iz prethodnog stava ovog člana, ne obavijesti Zakupodavca o namjeri da produži period zakupa, ovaj Ugovor će prestati da važi istekom tekućeg perioda zakupa, uz obavezu Zakupca da vrati stan.

 

Član 5.

Mjesečna neto zakupnina za izdavanje stana iznosi 700,00 (slovima: tri stotine) eura, koja se plaća mjesečno unaprijed, svakog 15-og u mjesecu, sa mogućim kašnjenjem od 5 dana, za sledeći mjesec.

Zakupnina će se uplaćivati Zakupodavcu u gotovini.

 

Član 6.

U cijenu zakupa nijesu uračunati troškovi računa:

  • naknada za utrošak električne energije
  • vode i kanalizacije
  • gradska čistoća
  • interneta i televizije
  • odrzavanja ulaza

te oni padaju na teret Zakupca.

Zakupac je obavezan da ove obaveze izmiruje pravovremeno i da dostavi dokaz o uplati zakupodavcu najkasnije do 30 – og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Član 7.

Zakupac je platio depozit u visini mjesečne zakupnine, u iznosu od 700,00 EUR, koji će biti vraćen u roku od trideset dana nakon raskida ugovora.

U  slučaju bilo kakvih oštećenja koje uzrokuje Zakupac svojom vlastitom greškom, a  u cilju pokrića eventualno neplaćenog zakupa, neizmirenih troškova nastalih po osnovu ovog Ugovora, ugovorne kazne, ili štete pričinjene od strane Zakupca, Zakupodavac  ima pravo da kompenzuje iznos iz depozita uplaćenog za popravak štete.

Zakupodavac se obavezuje da po prestanku ovog Ugovora Zakupcu vrati primljeni depozit  u roku od 30 (trideset) dana od prijema dokaza o izmirenim svim dospjelim obavezama po osnovu zakupa i svih ostalih troškova nastalih po osnovu ovog Ugovora, u preostalom iznosu (ukoliko je depozit djelimično iskorišćen u skladu sa ovim Ugovorom).

U slučaju da Ugovor o zakupu bude raskinut od strane Zakupodavca usled kršenja od strane Zakupca, depozit će biti zadržan od strane Zakupodavca u svrhu naknade štete i troškova, i samo u obimu potrebnom da se nadoknadi šteta i troškovi, bez ograničenja korišćenja drugih prava i pravnih sredstava.

Depozit će biti zadržan u cjelosti u slučaju da Zakupac prestane sa zakupom stana prije isteka roka trajanja ugovora.

 

OSIGURANJE

 

Član 8.

Zakupac može o svom trošku osigurati svoju pokretnu imovinu (robu i opremu) i opštu odgovornost za štetu prema trećim licima i stvarima za vrijeme trajanja zakupa.

Zakupodavac može da kod osiguravajuće kuće, koju sam izabere, osigura objekat kao cjelinu od opštih rizika (požar, poplava, zemljotres i sl), kao i određenih posebnih rizika (lom stakla, izlivanje vode itd).

Ukoliko Zakupac ne ugovori osiguranje iz stava 1. ovog člana, Zakupac preuzima svu odgovornost za štetu nastalu na njegovoj pokretnoj imovini usled nastupanja nekog od osiguranih slučajeva iz prethodnog stava ovog člana odnosno svu odgovornost za štetu prema trećim licima koja nastane u vezi sa korišćenjem Prostora od strane Zakupca i oslobađa Zakupodavca bilo kakve odgovornosti po tim osnovima.

 

Član 9.

Zakupac će platiti dodatne troškove u iznosu od 2% mjesečne zakupnine ukoliko kasni sa plaćanjem zakupnine više od 5 dana od dana dospjeća.

U slučaju da se zakupnina ne plati na datum dospjeća, ili ukoliko Zakupac ne ispunjava sve obaveze prema ovom Ugovoru Zakupodavac ima pravo da putem pismenog obavještenja traži od zakupca ispunjenje obaveza.

Ako, nakon 5 dana od prijema tog obavještenja Zakupac ne ispuni te obaveze Zakupodavac ima pravo da uradi sledeće: otkaže ugovor o zakupu, preuzme predmetnu nekretninu, potražuje neplaćene zakupnine, kao i druge naknade predviđene ovim Ugovorom, uključujući i nanijetu štetu usled kršenja.

 

PRAVA I OBAVEZE ZAKUPCA

 

Član 10.

Prije ulaska u stan, zakupac će provjeriti prostorije i opremu kako bi se uvjerio da su odgovarajuće i ispravne u pogledu svrhe za koje se izdaju.

Nakon izvršene primopredaje, Zakupac je dužan da, ukoliko primijeti bilo kakav nedostatak ili nepravilnost u stanu, a koji nije konstatovan u primopredajnoj listi, u roku od 72 sata od preuzimanja stana, isti prijavi Zakupodavcu.

 

Član 11.

Zakupac se obavezuje da održava stan u dobrom stanju i da u istom vrati nakon isteka ugovora o zakupu.

Zakupac će odmah obavijestiti Zakupodavca o bilo kakvoj opravci koja bude potrebna.

Zakupac će biti odgovoran za troškove zamjene ili opravke šteta ili kvarova koje je sam izazvao (zamjena potrošnog materijala, kao i štete i kvarovi izazvane nepravilnom upotrebom aparata ili direktnim fizičkim oštećenjem izazvanim od strane Zakupca).

Zakupac se obavezuje da održava sve vodovodne cijevi kako bi bile slobodne bez mogućnosti blokade ili začepljenja.

Zakupac će koristiti sve električne i kanalizacione uređaje u skladu sa njihovom namjenom.

 

Član 12.

Zakupac neće vršiti ponovno modeliranje ili strukturalne promjene u stanu.

Ukoliko bude želio da okači slike ili ostale ukrase koje zahtijevaju postavljanje kuka, oznaka, eksera u vrata, zidove, plafone ili pod, to će biti obavljeno uz prethodno pismeno odobrenje Zakupodavca.

Zakupac prihvata da bilo kakva poboljšanja izvršena od njegove strane u predmetnom stanu ostanu kod Zakupodavca po isteku ovog ugovora, ukoliko drugačije nije ugovoreno.

Zakupac nema pravo da ukloni bilo koje takvo poboljšanje osim ukoliko to Zakupodavac ne zahtijeva u pisanoj formi, niti da od Zakupodavca potražuje bilo kakvu nadoknadu u pogledu istog.

Zakupac je saglasan da popravi štetu nastalu usled takvog uklanjanja i nadoknadi sve troškove istog.

 

Član 13.

Zakupac će stan držati čistim i urednim.

Zakupac je saglasan da koristi stan u skladu sa njegovom namjenom, odnosno za stanovanje, te neće dozvoliti upotrebu imovine u bilo koje druge svrhe osim navedenih.

Zakupac nema pravo izdavati stan u podzakup trećem licu.

 

Član 14.

Zakupac će poštovati kućni red ulaza.

Zakupac neće stvarati nikakve neprijatnosti i zahtjevaće od osoba koje se nalaze u stanu da se ponašaju u skladu sa zakonom.

 

Član 15.

Zakupac će dozvoliti eventualnom budućem zakupcu ili kupcu da pogleda spoljašnjost i unutrašnjost stana tokom razumnih časova, za vrijeme trajanja otkaznog roka. Ovakve posete su dozvoljene samo tokom otkaznog roka.

 

Član 16.

Zakupac će ispuniti sve zahtjeve u pogledu lokalne registracije za stanovanje i obezbijediti dokumentaciju u vezi sa istim.

 

Član 17.

Držanje životinja je zabranjeno.

 

Član 18.

Zakupac nije obavezan da nakon napuštanja, okreči stan u slučaju normalnog habanja stana. Krečenje je obavezno u slučajevima mehaničkih oštećenja zidova i boje, takođe u slučaju držanja kućnih ljubimaca bez dozvole i pismene saglasnosti Zakupodavca.

Zakupac je obavezan da pri završnoj primopredaji stana Zakpudavcu vrati stan očišćen.

Zakupac je dužan plaćati porez na zakup predmetnog stana koji iznosi 9% od ukupne cene zakupa tokom trajanja ovog ugovora.

 

PRAVA I OBAVEZE ZAKUPODAVCA

 

Član 19.

Zakupodavac odgovara za vjerodostojnost podataka o predmetnoj nepokretnosti.

Zakupodavac je dužan omogućiti Zakupcu nesmetano korišćenje stana, u skladu sa njegovom namjenom.

Zakupodavac ima pravo obići stan radi provere stanja jednom mjesečno uz prethodnu najavu od najmanje 24h.

 

Član 20.

Zakupodavac će biti odgovoran i dužan da snosi troškove zamjene ili opravke štete ili kvarova koje nije izazvao Zakupac, a koje su uslijedile usled dotrajalosti aparata, opreme, ili vodovodnih, kanalizacionih cijevi ili električne instalacije i iste biti dužan da otkloni u najkasnijem roku od 48 časova.

U slučaju da Zakupodavac ne obezbedi stvari dogovorene predugovorom/ugovorom ili ne popravi kvarove iz člana 20, Zakupac može i sam ispuniti ove obaveze i odbiti trošak od naredne kirije.

 

RASKID UGOVORA

 

Član 21.

Ovaj ugovor se može raskinuti:

  • Pismenim Sporazumom Zakupodavca i Zakupca
  • Pismenim Otkazom Zakupodavca ili Zakupca,
  • u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

 

Ugovor se može jednostrano raskinuti  dostavljanjem obavještenja o jednostranom raskidu u pismenom obliku, uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 22.

Izmjene i dopune uslova iz ovog ugovora mogu se vršiti samo u pisanoj formi.

 

Član 23.

U slučaju spora po ovom Ugovoru, u nemogućnosti postizanja sporazuma, nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

 

Član 24.

Ovaj ugovor je sačinjen u 5 (pet) primjeraka.

 

Član 25.

Osobe koje potpisuju ovaj ugovor o zakupu garantuju da imaju ovlašćenje, da su ga pročitale i razumjele, kao i da su potpisale dobrovoljno.

 

 

 

Zakupodavac

_____________________________________________

 

Zakupac

_____________________________________________

Komentariši